Technic

2006/May/24

Welcome to my blog

Code มีดังนี้


<marquee style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: sans-serif, sans-serif, sans-serif" scrollamount="10" scrolldelay="100" width="100%" bgcolor="#f5f5f5" height="20" border="0" align="center">Welcome to my blog</marquee>

อธิบายการแก้ไข นะ

FONT-SIZE: 14px ขนาดตัวอักษร

COLOR: #000000 สีตัวอักษร

FONT-FAMILY: sans-serif, sans-serif, sans-serif ฟ้อนต์ ของตัวอักษร เปลี่ยนได้ตามสบาย

scrollamount="10" ความละเอียดในการวิ่งของตัวอักษร ถ้าใส่เยอะมันจะเป็นแบบ แว๊บไป มา แทนที่จะวิ่ง

scrolldelay="100" คือ ความเร็ว ในการวิ่งของ ตัวอักษร นะ ถ้าน้อยจะเร็ว ถ้ามากจะช้า

width="100%" ความกว้าง สามารถกำหนดเปน pixel โดยการใส่แค่ตัวเลข หรือจะให้เป็น % โดยใส่ % ต่อท้ายก็ได้

bgcolor="#f5f5f5" สี แบ๊คกราว

height="20" ความสูงของ กรอบตัวอักษรวิ่ง

Code สี


edit @ 2006/06/03 14:59:58